bg

en

Често задавани въпроси

Какви основни документи се изискват при сделка с имот? 
При продажба на имот са необходими следните основни документи:

  • Документ за собственост (нотариален акт, или друг документ за собственост)
  • Документ за самоличност (лична карта, паспорт)
  • Данъчна оценка на имота
  • Кадастрална скица (когато в района има влязла в сила кадастрална карта)
  • Одобрен архитектутрен проект (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт)
  • Удостоверение за граждански брак
  • Удостоверение за наследници (изисква се , ако лицето посочено в документа за собственост е починало)

Защо обикновено се сключва предварителен договор?
Сключването на предварителен договор е утвърдена практика. Tой представлява съглашение между продавача и купувача, и съдържа основните елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.) Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота. Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му купувачът плаща на продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота. 

Как става прехвърлянето на собствеността на имота? 
Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става с окончателен договор – нотариален акт. Договорът се сключва в кантората на нотариус, като компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. Нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенцията по вписванията, което гарантира купувача при евентуални претенции на трети лица. От този момент купувачът е напълно в правото да се разпорежда с имота. 


Какво е удостоверение за тежести? 
Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо да се извърши проверка за тежести на имота. Ако имотът има такива, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях. 

К
ак се процедира в случаи, в които се закупува имот с ипотека? 
Ако при  сключване на предварителен договор върху имота има учредена ипотека, то продавачът следва да се задължи, към момента на окончателното прехвърляне ипотеката да бъде заличена и новият собственик да придобие имот без тежести (освен, ако няма друго споразумение между страните). Има различни варианти, как това да се случи. Те  зависят от индивидуалнта ситуация и нагласите на страните по сделката. 

Какво представлява сделка зa обезщетение на собствениците на парцели от инвеститори? 
Сделка с обезщетение на собствениците се сключва, когато собствениците на даден парцел искат да получат ново жилище върху своя парцел, без да  инвестират в строителство. В този случай те отстъпват правото на строеж на  инвеститор или строителна фирма, които в замяна получават част от построените  върху парцела жилища. 


Immoplus инфо

Често задавани въпроси

Какви основни документи се изискват при сделка с имот?  При продажба на имот са необходими следните основни документи: Документ за собственост (нотариален акт, или друг документ ...

» повече

Информация за купувача

При закупуването на конкретен имот трябва да вземете решение, което да е подплатено с цялата налична информация. За целта ви предлагаме основните неща, които ...

» повече

Информация за продавача

Решението за продажба трябва да се вземе при добра информираност относно състоянието на пазара. Избирайки ImmoPlus.bg за ваш представител , ще имате на разположение опитен брокер ...

» повече

Как работим

Какво предствлява договорът за ексклузивни праваКогато избирате агенция, която да продаде вашия имот ,парцел вие регламентирате отношенията си в документ, наречен поръчка за продажба. Ако в ...

» повечеЗа връзка с нас

ImmoPlus.bg

Бул. П.Яворов 42
София
тел:   02/ 9548 458
моб: 0899141700
email: office@immoplus.bg

» повече